Over-60s records & RANKINGS

most runs

Glenn Richardson (Aus)    703 (50.21)
Peter Jensen (Aus)        642 (45.86)
Mukesh Narula (Can)       562 (80.29)
Mark Gaskell (Aus)        561 (35.06)
Neil Calvert (Eng)        522 (43.50)
Peter O’Reilly (Aus)      516 (64.50)
Gregory Quinn (Aus)       506 (36.14)
Eric Higgins (Aus)        484 (25.47)
Richard Merriman (Eng)    415 (23.06)
Andrew Walsh (Aus/Ind)    414 (46.00)
Tony Birbeck (Eng)        375 (75.00)
Greg Hoystead (Aus)       326 (32.60)
John Punchard (Eng)       316 (26.33)
Phil Drescher (Aus)       311 (28.27)
Murray Harrison (Aus)     309 (18.18)
Nick Gaywood (Eng)        305 (50.83)

most wickets

Rex Bennett (Aus)      37 ( 16.22)
Rupert Staple (Eng)    24 (18.08)
Jim Phillips (Eng)     22 (18.23)
Krish Ramnarace (Can)  21 (15.57)
Marcus Young (Eng)     19 (22.53)
Phil Deakin (Eng)      18 (21.83)
Michael Riley (Aus)    17 (7.00
Murray Harrison (Aus)  16 (20.13)
Andrew Nuttall (NZ)    15 (10.87)
Phil Drescher (Aus)    15 (16.60)
Prem Singh (WI)        15 (13.40)
Syd D’Mello (Aus)      15 (9.20)
Tony Gray (NZ)         15 (18.87)
Jim Smallbone (Eng)    14 (14.86)
Roger Stachurski (NZ)  14 (10.71)
Stuart Ridge (Aus)     14 (14.71)

Best bowling figures

Phil Deakin (Eng)   6/8 vs USA 2023
Rex Bennett (Aus)   5/8 vs Wales 2015
K Daniels (Eng)     5/11 vs Aus 2011
Rex Bennett (Aus)   5/19 vs NZ 2019
Phil Deakin (Eng)   5/19 vs Can 2023
Marcus Young (Eng)  5/38 vs Aus 2023

most dismissals

Parak Ananta (I/US)         48 (19 st)
Claude Orlando (Aus)      16 (2 st)
R Owen (Eng)              16 (10 st)
Andrew Walsh (Aus/Ind)    11 (6 st)
John Goldthorp (Eng)      11 (6 st)
Chris Tarrant (Eng)       10 (5 st)

HIGHEST SCORES

Tony Birbeck (Eng)      151 vs Wales 2022
R Arshad (Pak)          135 vs Aus 2019
Mukesh Narula (Can)     126* vs Aus 2023
B Eames (Eng)           109 vs ?
Nick Gaywood (Eng)      105* vs Aus 2023
Mukesh Narula (Can)     105* vs Aus 2023
Mike Hayden (Wales)     101 vs India 2022
Glenn Richardson (Aus)  100* vs Eng 2019
D Siewdass (Can)        100 vs Zim 2022

BEST ECONOMY RATES

P Taylor (Eng)          1.70
Ron Axelby (Aus)        1.96
P Betterley (Wales)     2.00
Syd D’Mello (Aus/Ind)   2.03
M Yaqoob (Pak)          2.38
S Wijisirewardene (SL)  2.39
Alan Cook (Eng)         2.49
E Jayawardene (Can)     2.51
S Baksh (Can)           2.53
Stuart Ridge (Aus)      2.54
S Loft (Eng)            2.59  

(Minimum 20 overs)

BEST batting averages

Mukesh Narula (Can)    80.26
Tony Birbeck (Eng)     75.00
Ray Swann (Eng)        68.75
Peter O’Reilly (Aus)   64.50
Trevor Poole (SA)      56.20
Nick Gaywood (Eng)     50.83
Glenn Richardson (Aus) 50.21
Mike Hayden (Wales)    49.50


Min. 200 runs

Note: “Retired” is counted as a dismissal

BEST BOwling AVERAGES

Michael Riley (Aus)        7.00
Hafiz Mohamed (WI)         8.45
Syd D’Mello (Aus/Ind)      9.20
Roger Stachurski (NZ)     10.71
Andrew Nuttall (NZ)       10.87
Michael Goldsmith (Aus)   11.90
Stephen Moore (Aus)       12.45
Michael Griffith (Aus)    13.40
Prem Singh (WI)          13.40

 

(Minimum 10 wickets)